#QURAN #QURANSHARIF #QURAN SHARIF #quran sharif tarjuma #SABR #Sachchi touba #SHADAT #SHAHADAT #SIRAT #SURAH #SURAH NAHAL #TAFSEER #TARJUMA #TRANSLATION #UMAR’ #URDU #URDU TARJUMA